Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

Публикации

Общо извънредно отчетно - изборно събрание

Учредителният съвет на сдружението БАХОдЗ "Живот" - Хасково, на основание чл. 26 от Устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ, с решение  на УС от 15.02.2019 г. свиква Общо извънредно отчетно - изборно събрание на членовете си на 24.03.2019 г. в 10 ч. в Хасково - ул. "Цар Освободител" 2, ет. 2, офис 1 (малък бизнес център) при следния дневен ред: 
1.Отчет на дейност на УС
2.Финансов отчет 
3.Предложения за промени в Устава на БАХОдЗ "Живот"
4.Примане на Етнически кодекс в работата на НПО
5.Избор на нов УС
6.Разни 
При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час и ще се проведе в 11ч. 
Поканата е обнародвана в Държавен вестник по реда на чл. 26. ал. (3) от Устава на сдружението.

Оперативна програма "Добро управление"

Проект „#ДаЗащитимНашатаГрижа“, Административен договор № BG05SFOP001-2.009-0009-C01/27.12.2018 г. се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд