Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

За нас

Българска асоциация за хора с онкологични и други заболявания Живот - Хасково
 
Организацията ни е регистрирана през април 2002г. като сдружение "Жени с онкологични заболявания и техните сподвижници" и е съучредител на Националното такова сдружение ЖОЗТС. Идеята за създаването беше борбата срещу рака на гърдата. При следващата пререгистрация, сдружението на жените с онкологични заболявания и техните сподвижници - Хасково се преобразува в Българска Асоциация на Хора с Онкологични и други заболявания "Живот". Заедно с това, сдружението се пробразува от организация с дейност в частна полза в организация за осъществяване на обществено полезна дейност.

За проекта


Проект " #ДаЗащитимНашатаГрижа”

Проект: #ДаЗащитимНашатаГрижа, Административен договор № BG05SFOP001-2.009-0009-C01 от дата 27.12.2018 г. за предоставяне на БФП, представляваща минимална помощ в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/20131 по Оперативна програма „Добро Управление” по процедура BG05SFOP001-2.009
 
Управляващ орган: Дирекция „Добро управление“ в Администрацията на Министерския съвет
 
Финансираща програма: Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020
 
Процедура: BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“
 
Бенефициент: Сдружение „Българска асоциация за хора с онкологични и други заболявания „Живот“

Период на изпълнение: 6 месеца, считано от датата на сключване на административния договор за предоставяне на БФП
 
Обща стойност на проекта: 89 451,00 лева
от които 76 033,35 лв. – Европейски социален фонд и 13 417,65 лв. - национално съфинансиране.

Основна цел: Чрез по-активни НПО да се подобри участието на пациентите в процеса на формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство, включително чрез отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, свързани с лечението на рака.
 
Специфични цели:

Насърчаване на конструктивен дебат относно участието на гражданите / пациентите при разработване, изпълнение и мониторинг на политики, касаещи онкологично болни и техните близки;
Обсъждане на конкретни действия, за да се улесни достъпа до вземане на решения за по-добри грижи за пациентите; Повишаване на осведомеността на обществото как гражданските организации могат да играят активна роля в разработването на политика за подобряване качеството на живот на онкоболните
 
Целеви групи: 

Целевите групи на настоящия проект са: обществеността, неправителствени организации от България, работещи за хора с онкологични заболявания, администрации на държавни институции (Министерство на здравеопазването, Агенция за хората с увреждания, Администрация на Министерския съвет), Комисия по здравеопазване към НС.

Дейности:
 1. Проучване сред целевата група свързано с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране на политики за борба за онкологичните заболявания
 2. Анализ на нормативната среда и правата на пациентите с онкологични заболявания и наличните възможности за участие на пациентите в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на онкологичните заболявания
 3. Проучване на добри практики в ЕС за гражданско участие и разработване на Предложения за подобряване на средата за гражданско участие в управлението и процесите на формиране на политики в областта на онкологичните заболявания
 4. Създаване на Портал за дебат на НПО, граждани и администрация (on line мрежа), насочена към подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, касаещи онкологично болните и техните семейства
 5.  Работен форум за дискутиране на възможности за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, касаещи онкологично болните и техните семейства
 6. Организиране на Кампания „С обединени усилия да подобрим обществените политики за борба с онкологичните заболявания в България”
 7. Кампания в защита на обществено-значимата кауза "Подобряване на политиките за ранна диагностика и превенция на онкологични заболявания в България и повишаване на осведомеността на целевата група относно възможностите за участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство"
 
Очаквани резултати:
 • Проведено 1 проучване за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране на политики за борба за онкологичните заболявания, включващо: проучена активността на гражданското общество по отношение на включване на онкологично болни хора и техните семейства и зачитане на тяхното мнение в процеса на правене на политики, проучена ефективността и резултатите от осъществените форми на гражданско участие в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на законодателство и политики, проучено сътрудничество между власти и НПО и/или гражданското общество, проучено отношението на обществото към институциите, формиращи политики и законодателство, засягащо темата за онкологичните заболявания и др., както и изведени препоръки за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране на политики за борба за онкологичните заболявания;
 • Отправени минимум 2 препоръки за подобряване работата на администрацията при прилагане на форми за гражданско участие;
 • Събрана информация относно нормативната среда и правата на пациентите с онкологични заболявания и наличните възможности за участие на пациентите;
 • Разработен Анализ на нормативната среда и правата на пациентите с онкологични заболявания и наличните възможности за участие на пациентите в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на онкологичните заболявания;
 • Отправени минимум 2 препоръки, свързани с осигуряването на прозрачност, информираност и публичност, открит и толерантен партньорски подход в процеса на правене на политики за онкоболните в България, представителност на значимите групи обществени партньори, възможности за огласяване и откритост за възприемане на постъпващите предложения;
 • Разработено Проучване на добри практики в ЕС за гражданско участие и разработени Предложения за подобряване на средата за гражданско участие в управлението и процесите на формиране на политики в областта на онкологичните заболявания;
 • Отправени минимум 2 препоръки за подобряване на средата за гражданско участие в управлението и процесите на формиране на политики в областта на онкологичните заболявания;
 • Разработен 1 Интернет базиран портал за дебат на НПО, граждани и администрация (on line мрежа), насочена към подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, касаещи онкологично болните и техните семейства;
 • Проведен Работен форум за дискутиране на възможности за подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, касаещи онкологично болните и техните семейства; представяне и дискутиране на изведените препоръки към процеса на формиране, осъществяване и мониторинг на политики; представяне на портала за дебат на НПО, граждани и администрация; добрите практики в ЕС по отношение на онкологичните заболявания и др.;
 • Осигурени материали за 25 участници в работен форум
 • Проведена 1 пресконференция в рамките на информационната кампания „С обединени усилия да подобрим обществените политики за борба с онкологичните заболявания в България“;
 • Проведена конференция за 2 дни за 50 участника;
 • Изготвени материали за конференцията;
 • Изработен и разпространен практически наръчник за наличните възможности за участие на пациентите в процеса на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодалтество в областта на онкологичните заболявания;
 • 10 публикации в медии и/или информационни сайтове;
 • Проведена 1 информационната кампания в социални мрежи, част от кампания „С обединени усилия да подобрим обществените политики за борба с онкологичните заболявания в България“;
 • Изработен и разпространен информационен материал на тема: "Ранна диагностика и превенция на онкологични заболявания в България"
 • Проведена кръгла маса с продължителност 1 ден за 35 участника
 • Изработени материали за участниците в кръглата маса
 • 10 публикации в медии и/или информационни сайтове в рамките на Кампания в защита на обществено-значима кауза "Подобряване на политиките за ранна диагностика и превенция на онкологични заболявания в България и повишаване на осведомеността на целевата група относно възможностите за участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство"
 • Разработени тръжни документации, разработени спецификации и избрани изпълнители;
 • Сключени договори с изпълнители;
 • Осъществено управление, изпълнение и отчитане на проекта.
 
Проект „#ДаЗащитимНашатаГрижа“, Административен договор № BG05SFOP001-2.009-0009-C01/27.12.2018 g. се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Публикации
Всички публикации
Документи за съзадаване на Национална Пациентска Онкологична Мрежа
Документи за съзадаване на Национална Пациентска Онкологична Мрежа

Уважаеми колеги, приятели и съмишленици,  от името на ...

разгледай
Анализ
Анализ

В прикачения по-долу файл може да откриете повече информация ...

разгледай
Проучване на добри практики в ЕС
Проучване на добри практики в ЕС

В прикачения по-долу файл може да откриете повече информация ...

разгледай
Проучване
Проучване

В прикачения по-долу файл може да откриете повече информация ...

разгледай
Проведоха се предвидените три форума

                  Проведоха се предвидените ...

разгледай
Оперативна програма "Добро управление"

Проект „#ДаЗащитимНашатаГрижа“, Административен договор № BG05SFOP001-2.009-0009-C01/27.12.2018 г. се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд